Drugs

HS Code Drugs
SR # Description HS Codes CD %
(lvii) Ondensetron
(Iviii) Oxaliplatin
(lix) Paclitaxel
(lx) Pemetrexed
(lxi) Procarbazine
(lxii) Rituximab
(Ixiii) Sorafenib (as tosylate)
(lxiv) Tamoxifen
(lxv) 6-Thioguanine
(Ixvi) Topotecan
(lxvii) Trastuzumab
(Ixviii) Tretinoin
(lxix) Triptorelin Acetate
(lxx) Tropisetron
(lxxi) Vinblastine